Direktni marketing

Direktni marketing je jedan od instrumenata promocije, koji teži da dosegne auditorijum bez korištenja tradicionalnih promotivnih kanala, kao što su TV, radio ili novine. Promotivna poruka se usmjerava direktno na pojedinca, koristeći tehnike kao što su: katalozi, e-mail, flajeri, pošta i telemarketing.


Postoje dvije glavne karakteristike koje ga razlikuju od ostalih vrsta marketinga. Prva je da svoju poruku šalje direktno kupcima. Druga karakteristika se sastoji u tome da direktni marketing kreira "poziv na akciju".

Prednosti:

  • Minimalni troškovi u odnosu na ostale medije;
  • Precizno ciljanje pojedinačnih potrošača dozvoljava specifičnu ponudu;
  • Marketing 1 na 1;
  • Direktni marketing je  vrlo pogodan za mali biznis koji ne može pruštiti korištenje medija masovne komunikacije;
  • Direktni marketing pokazuje trenutni efekt;
  • Efekti direktnog marketinga su lako mjerljivi;
  • Direktni marketing dozvoljava istovremeno građenje baze podataka o kupcima i njihovim potrebama;
  • Segmentiranje tržišta na vrlo male segmente. Na taj način preduzeće je u stanju da odgovori na veoma specifične zahtjeve potrošača;
  • Identifikacija i poznavanje kupaca omogućavaju vođenje potrošača ka onim proizvodima i uslugama koji će im najviše odgovarati.